POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Reklamační řád pro Práh jižní Morava, z.ú. Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího v provozovně a v e-shopu na adrese www.chranenky.cz.
 2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy, bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, jinak se lhůty adekvátně prodlužují o čas, kdy kupující požadovanou součinnost neposkytl.
 3. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.
2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 1. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.
 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Musí zvážit všechny faktory ovlivňující funkčnost a životnost zboží, například: nadměrné užívání zboží, užívání zboží nevhodným způsobem. Poškození zboží způsobené jeho nadměrným či nesprávným užíváním nemůže být důvodem k uznání reklamace.
 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba, vyžaduje-li to charakter zboží.
3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 3. Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží.
 4. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady její odstranění, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. U odstranitelných vad nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy.
 5. U neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 6. Kupující nemůže uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží.
 7. Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené.
 8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží.
4. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 1. Reklamaci lze uplatnit na v Obchůdku Práh jižní Morava, z.ú. Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, v sídle Práh jižní Morava, z.ú. Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno.
 2. Reklamaci zboží zakoupeného v e-shopu, lze uplatnit v Obchůdku Práh jižní Morava, z.ú., VeVaňkovce 1, 602 00 Brno, v sídle Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno nebo zaslat poštou na adresu: e-shop Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 12, 620 00 Brno. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokumentu o koupi a popis vady zboží, která je důvodem reklamace.
 3. Prodávající informuje kupujícího o přijetí zaslané reklamace e-mailem nebo telefonicky zpravidla do tří dnů od jejího obdržení.
5. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada projeví. Další užívání vadného zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží při koupi.
 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (podání reklamace) až do doby, kdy byl zákazník po skončení opravy povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna zboží, začne záruční doba vyměněného zboží běžet znovu od jeho převzetí. Při výměně části zboží se nová záruční doba vztahuje pouze na ni.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží = dobou, po kterou může zboží vydržet vzhledem ke svým vlastnostem při správném charakteru a intenzitě používání a údržbě.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Kupující je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů spotřebitelem. Má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). Pokud se nepodaří případný spotřebitelský spor mezi kupujícím a prodávajícím vyřešit dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.adr.coi.cz

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 1. 1. 2017. Je k dispozici v sídle Práh Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno a na www.chranenky.cz.

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Poradíme Vám

603 88 99 84

Novinky